Huisregelement

Huisregelement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

 

 

Algemene regels

• Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht

voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.

• In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

• Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in

aanwezig zijn.

• De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat u niemand in de weg staat?

• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

• De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de

fysiotherapeut hebben gehouden.

• Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.

• Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

 

 

Afspraken & betalingsregeling

• De eerste afspraak wordt een intake en onderzoek afgenomen, de tweede afspraak vindt de daadwerkelijke behandeling plaats. Bij directe

binnenkomst zonder verwijzing zal er een screening worden afgenomen.

• U kunt telefonisch een afspraak maken of fysiek in de praktijk. Wanneer wij bezig zijn met behandelingen treft u ons antwoord apparaat. Hier

kunt u berichten op achterlaten waarop wij u zo spoedig mogelijk terug bellen. Ook kunt u een email sturen met het verzoek tot een

afspraak. Op de website treft u ons mailadres.

• Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste

24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u

een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

• De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.

• Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw

zorgverzekeringspakket. De praktijk heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij

uw verzekeraar.

• Indien u niet, of onvoldoende, verzekerd bent voor fysiotherapie, dan ontvangt u zelf de rekening na de behandeling die direct per pin voldaan

dient te worden.

• De polisvoorwaarden met betrekking tot uw vergoeding voor fysiotherapie dient u zelf na te gaan, het eventueel overschrijden van de

behandellimiet/vergoeding is uw verantwoordelijkheid.

• U bent op de hoogte van onze praktijktarieven.

• De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten.

• Bij een eerste afspraak dient u uw pasje van de zorgverzekeraar, een identiteitsbewijs en de verwijzing (indien u bent verwezen door een

huisarts/specialist) mee te nemen.

• De factuur van fysiotherapeut dient direct na de behandeling te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn

uit, dan verkeert de patiënt in verzuim. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan

wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de cliënt.

• Betaling van het trainingsabonnement geschied bij aanvang van de trainingsperiode.

 

 

Hygiëne

• Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, met uitzondering van (blinde)geleidehonden en hulphonden

• U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.

• U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen

afgeven, zijn niet toegestaan.

• Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico

• Het meenemen van etenswaren in de praktijk is niet toegestaan.

• Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede

lichaamsverzorging.

 

 

Privacy reglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

 

 Onderstaand is in het reglement weergegeven

• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn

opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten.

Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

• U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de

behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de

onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt

hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen

deze gegevens in kan zien.

• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling

binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

 

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

• De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke

handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

• Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste

afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

• Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste

consult aangegeven te worden.

• De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij

groepstherapie of medische training, danwel aanvullende therapeutische training in de oefenzaal, kunnen meerdere mensen in dezelfde

ruimte aanwezig zijn.

• Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

• De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is,

achterwege te laten.

• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling

beëindigd worden.

• Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

 

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkeigenaar. Wanneer dit niet bevredigend is kunt u de klachtenregeling opvragen via de praktijkeigenaren. U kunt de klachtenregeling ook vinden op de website van KNGF.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

 

 

Belangrijk!

De patiënt / cliënt dient zich uiterlijk vóór de 2e behandeling fysiotherapie, manuele therapie of bekkenfysiotherapie op de hoogte gesteld te hebben van bovenstaand reglement en gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden / regels. Indien de patiënt / cliënt niet akkoord gaat met ons huisreglement dient hij/zij dit aan te geven bij de betreffende behandelend therapeut uiterlijk vóór de 2e behandeling.